Cinsel taciz suçu sık sık diğer suçlarla (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) karıştırılmaktadır. Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır.

Örneğin, WhatsApp aracılığıyla yapılan görüntülü aramada mağdura yönelik cinsel içerikli sözler sarf etmek, bu suçu oluşturur ve şu şekilde cezalandırılır. Cinsel taciz suçu işlendiğinde, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Suçun çocuklara karşı işlenmesi halinde ceza altı aydan üç yıla kadar hapisle arttırılır. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireye karşı cinsel doğrultuda istenmeyen davranışlarda bulunması ve bu eylemleriyle bireyin bedensel bütünlüğüne veya kişilik haklarına saldırması eylemidir. Bu suçun işlenebilmesi için, failin kasten hareket etmiş olması gerekir. Taksirle ya da yanlışlıkla işlenen bir eylem, cinsel taciz olarak kabul edilemez.

 • Mahkeme kayıtları, David’in sapkın “Tecavüz Odası”yla ilgili ayrıntıları da içeriyor.
 • Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnmeye konu kararının, sanığın zincirleme suç hükmü uygulanmaksızın cinsel taciz suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
 • Bu nedenle, cinsel taciz suçları ile ilgili soruşturmalar sırasında, şüphelilerin özel yaşamının gizliliğini ve diğer hukuki haklarını koruyacak yasal düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Cinsel taciz suçu, katalog suçlar arasında bulunmadığından dolayı, bu tür bir suç nedeniyle doğrudan telefon dinlemesi yapılması mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir.
 • Rıza mağdurun ikrarı ile verilebileceği gibi toplanan delillerle zımmi rıza olarak da kabul edilebilir.
 • Örneğin gözle tacizin cezası nedir diye bakıldığında nitelikli hallerine girmediği müddetçe basit cinsel taciz için öngörülen cezaya hükmolunmaktadır.

Fıkrası ise; “Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.” hükümlerini içermektedir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. Cinsel birliktelikte karşılıklı onay olmazsa, bunun adının cinsel birliktelik değil cinsel saldırı, şiddet olduğunu belirten İlker, toplum tarafından kişinin ”hayır” demesinin naz yapıyor olarak yorumlandığını aktardı. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen haller suçun cezasını ağırlaştırıcı nitelikli hallerdir.

Örneklerle Cinsel Taciz

Buna göre; https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçu işlendiği takdirde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur. Eğer bu fiilin mağduru çocuksa altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlarla başka bir kişinin beden dokunulmaksızın da olsa rahatsız edilmesi ve onurunun, kişisel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu suç, ani bir davranış olabileceği gibi sürekli bir rahatsızlık vermeye de dayanabilir.

 • Örneğin, whatsapp üzerinden görüntülü arama esnasında mağdura yönelik “vücudun harika, seni arzuluyorum” şeklinde sözler sarf etmek cinsel taciz suçuna vücut verir.
 • TCK madde 43/1’de aynı mağdura karşı işlenen zincirleme suçlardan TCK madde 43/2’de farklı mağdurlara karşı işlenen zincirleme suçlardan bahsedilmiştir.
 • Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir.
 • Bu durumda, mağdurun şikâyeti esas alınarak fail hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.
 • Bu tür eylemler, gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımıyla birlikte sanal ortamda da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel amaç ile rahatsız edilmesi durumuna işaret eder. Türk Ceza Kanunu madde 105’in birinci fıkrasında bu suçun iki ayrı hali ele alınmıştır. Cinsel taciz suçunun basit hali, bir kişinin başka bir kişiyi cinsel amaçlarla taciz etmesini kapsar.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Cinsel taciz suçu diğer suçlardan içerik itibariyle farklıdır. Cinsel taciz suçunda bedensel temas aranmazken, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarında bedensel temas aranır. Bu nedenle aynı suç kategorisi altında değerlendirilmemelidir. Dolayısıyla farklı zamanlarda gerçekleştirilen bu üç eylem gerçek içtimanın konusunu oluşturacaktır. Eyleme karşı zincirleme suç hükümlerine göre ceza verilmesi için, cinsel taciz suçunun aynı mağdura değişik zamanlarda birden fazla kez işlenmesi gerekir.

Şayet taciz oluşturan davranış cinsel amaçlı değil de, sadece birilerini rahatsız etmek amacıyla mağdurun rahat ve huzurunu bozmak saikiyle yapılmışsa cinsel taciz suçu değil, TCK’nın 123. G.’e karşı “bu pantolon seni çok seksi gösteriyor, iç çamaşırları numaran kaç, akşam çıkacaksan dışarda görüşelim” şeklindeki sözlerinin 5237 sayılı TCK.nın 105. Bununla birlikte suçun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda yapılacak artırım oranında bir değişikliğe gidilmemiştir.

 • Telefonda cinsel içerikli konuşmanın suç sayılabilmesi için, muhatap olan kişinin bu durumdan rahatsız olması ve rıza göstermemesi öncelikli bir şarttır.
 • Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
 • ” veya “Genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş” gibi sözler sarf etmek.
 • Örneğin, cinsel taciz suçunun İstanbul Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde işlendiği varsayılırsa, dava İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir.
 • Cinsel taciz suçunun bazı nitelikli halleri vardır ki, burada şikayete bağlılık ilkesi geçerli olmayabilir.
 • Mağdurların seslerini duyurabilmeleri ve gerekli yasal yollara başvurabilmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bireysel hakların korunmasını sağlar.

Bunun suç niteliğindeki bir davranış olma potansiyeline vurgu yapan Spacey, “insanlara karşı nazik davrandığını” ve eylemlerini tanımlamak için “elle taciz etmek” ifadesini kullanmanın doğru olmadığını söyledi. Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce “sınırları zorladığını” söylemişti. “Sınırları zorlamak” derken neyi kastettiği sorulan oyuncu “Fazla dokunan biri olmak, birine o zamanlar istemediğini bilmediğim bir şekilde cinsel açıdan dokunmak” dedi.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Kamera kaydı veya video gibi teknik deliller cinsel taciz suçlarında nadir olarak ele geçirilebildiğinden, ispat süreci daha da zorlaşmaktadır. Görgü tanığı olmayan ve teknik kanıtların ulaşılamadığı durumlarda, mahkemede mağdur beyanı büyük bir önem taşır. Maddesinde ifade edilen “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” içerisinde tanımlanmıştır. Bu suç, bir kişinin cinsel isteklerini tatmin etme amacıyla, başka bir kişiyi çeşitli yollarla rahatsız etmesi durumunda işlenir.

 • Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir.
 • Türk Ceza Kanununda cinsel taciz, cinsel amaçlarla kişinin beden dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve cinsel onurunun zedelenmesi olarak tanımlanır.
 • Fail sanığı 30 defa telefon ile aramış ve fail telefona cevap vermemiştir.
 • Web sitemizdeki tüm içeriklerin telif hakkı Kadim Hukuka aittir.
 • Dolayısıyla basit cinsel taciz suçunda soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK m.

Tacize uğrayan kişinin şikayeti üzerine, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda, kadınlara karşı yapılan sözlü tacizin cezai yaptırımları şu şekildedir. Bir kimse, kadına yönelik sözlü tacizde bulunursa, yani cinsel içerikli sözler ile rahatsız ederse, mağdurun şikayeti sonucunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Cumhuriyet Mobil

Cinsel taciz suçunun mağduru, suçun konusunu oluşturan cinsel olarak istenmeyen tacize maruz kalan kişidir. Bu kişi herhangi bir cinsiyete sahip olabilir ve suça uğradığında, kanunlar çerçevesinde korunma hakkına sahiptir. Cinsel taciz, kişinin beden bütünlüğüne, özel alanına veya cinsel onuruna saygısızlık teşkil eden ve cinsel nitelikte olan sözlü, yazılı veya fiziksel her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Bu davranışlar kişiyi rahatsız eder, onurunu zedeler ve günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Türk Ceza Kanununda cinsel taciz, cinsel amaçlarla kişinin beden dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve cinsel onurunun zedelenmesi olarak tanımlanır. Maruz kalan kişi taciz eylemine karşı koruma talep edebilir ve suç duyurusunda bulunabilir.

 • Bu suç tipi, Türk Ceza Kanunu’nda yer almakta ve cinsel tacizle ilgili hususları düzenlemektedir.
 • Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir.
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarını kullanarak cinsel tacizde bulunulması.
 • Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.
 • Avukat Dordick, “Bu davanın gerçekleri çok alçakça. Başka bir cinsel saldırı davası süreci devam ederken müvekkilime tecavüz etti” ifadelerini kullandı.

Maddesi, asliye ceza mahkemelerinin görev alanını tanımlamaktadır. Buna göre, sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanları dışında kalan davalar, asliye ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir. Bu suçu işleyen kişiler, her ne kadar aynı mağdura karşı birden fazla eylemde bulunsalar da, Türk Ceza Hukuku sisteminde “zincirleme suç” hükümleri devreye girebilir.

Cinsel Tacizin Cezası Kaç Yıl?

Cinsel taciz suçunda, suçun tamamlanma tarihinden itibaren zamanaşımı işlemeye başlar. Teşebbüs aşamasında kaldıysa en son eylemden itibaren, zincirleme suç şeklinde işlenmişse son suçun işlenmesinden itibaren zamanaşımı süreleri işler. Erteleme kurumu, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.